Ogólne warunki gwarancji

 

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

HOPE POLSKA MICHAŁ WAWSZCZAK

 

 

 

 

1. DEFINICJE

 • Określenia użyte w dalszej części niniejszych Ogólnych Warunków Gwarancji („OWG”) oznaczają:

Gwarant” oznacza p. Michała Wawszczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Hope Polska Michał Wawszczak z siedzibą w Krakowie (ul. Borkowska 3/6, 30-438 Kraków, NIP: 6782926469, REGON: 369274177);

Kupujący” oznacza nabywcę Produktów oferowanych przez Gwaranta;

Produkty” oznaczają towary udostępnione przez Gwaranta do nabycia w sklepie internetowym www.hope-polska.pl i nabyte przez Kupującego, objęte Gwarancją;

Gwarancja” oznacza gwarancję udzielaną przez Gwaranta Kupującemu na zakupione Produkty w zakresie i na warunkach opisanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji oraz Karcie Gwarancyjnej;

Karta Gwarancyjna” oznacza wydawany Kupującemu przez Gwaranta dokument zawierający szczegółowe warunki udzielonej Gwarancji na dany Produkt oraz potwierdzający samo udzielenie Gwarancji,;

Formularz reklamacyjny” oznacza formularz zgłoszenia wady Produktu, wypełniany przez Kupującego w celu zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej (którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków Gwarancji) lub za pomocą udostępnionego przez Gwaranta na stronie internetowej www.hope-polska.pl formularza;

Strony” oznaczają Gwaranta i Kupującego;

OWG” oznacza niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji.

2. WARUNKI GWARANCJI

 • Warunkiem udzielenia Gwarancji jest zawarcie przez Strony umowy sprzedaży dotyczącej co najmniej jednego z Produktów.
 • Zawarcie przez Strony ww. umowy sprzedaży oznacza przyjęcie przez Kupującego OWG bez zastrzeżeń.
 • Zawarcie przez Strony ww. umowy sprzedaży oznacza wyłączenie ze stosowania wszelkich wzorców umownych Kupującego dotyczących gwarancji, umów
  i regulaminów.
 • Udzielenie Gwarancji następuje poprzez wydanie Kupującemu przez Gwaranta Karty Gwarancyjnej.
 • Warunkiem skorzystania z Gwarancji jest przedstawienie przez Kupującego Karty Gwarancyjnej oraz dokumentów potwierdzających zakup Produktu przez Kupującego u Gwaranta.
 • Gwarancja nie obejmuje Produktu, co do którego na podstawie przedłożonych dokumentów oraz danych znajdujących się na Produkcie, nie można orzec, że został zakupiony u Gwaranta.
 • Karta Gwarancyjna jest wydawana Kupującemu
  wraz z wystawioną przez Gwaranta fakturą VAT lub innym dokumentem księgowym wystawionym w związku z zakupieniem Produktu.
 • W momencie wydania Produktu Kupujący obowiązany jest do dokonania jego odbioru również pod względem jakości oraz oczywistej niezdatności do użytku, zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem. Za oczywistą niezdatność Produktu do normalnego użytku uważa się w szczególności widoczne gołym okiem uszczerbki, wady fabryczne, zarysowania oraz wgniecenia, a także brak cech oraz funkcjonalności właściwych dla danego Produktu.
 • W wypadku niedokonania przez Kupującego weryfikacji według instrukcji opisanej w pkt 2.8. powyżej, Kupujący traci uprawnienia z Gwarancji w zakresie oczywistej niezdatności Produktu do użytku. 

3. ZAKRES OCHRONY

 • Co do zasady, Gwarancja udzielana przez Gwaranta Kupującemu dotyczy jakości i przydatności do normalnego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania Produktów zakupionych przez Kupującego.
 • Gwarant zapewnia, że oferowane przez niego Produkty są wysokiej jakości oraz nadają się do normalnego użytku zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
 • Odpowiedzialność Gwaranta z gwarancji może obejmować jedynie wady i usterki powstałe z przyczyn tkwiących w Produktach.
 • W szczególności Gwarancja nie obejmuje wad i usterek Produktów powstałych w wyniku:
 • nieprawidłowego doboru Produktu;
 • nieprawidłowego transportu Produktu (niedokonanego przez Gwaranta);
 • montażu lub użytkowania Produktu niezgodnie z instrukcją oraz zasadami dotyczącymi montażu;
 • użytkowania Produktu w warunkach niezgodnych z jego przeznaczeniem;
 • zaniedbania konserwacji lub niewłaściwej obsługi Produktu;
 • ingerencji w konstrukcję Produktu bez zgody Gwaranta;
 • stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych
  z zaleceniami i niezaaprobowanych przez Gwaranta akcesoriów i materiałów;
 • czynników zewnętrznych takich jak m. in.: uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne, zalania, nadmierne zabrudzenie;
 • działania siły wyższej.
  • Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych.
  • Gwarancja wygasa w szczególności w przypadku stwierdzenia:
 • ingerencji w Produkt przez osobę lub osoby nieuprawnione, w szczególności dokonywania przez Kupującego bez zgody Gwaranta jakichkolwiek napraw lub modyfikacji Produktów;
 • niedokonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych, o ile są one wymagane dla danego Produktu.

4. CZAS TRWANIA GWARANCJI I ZASIĘG TERYTORIALNY

 • Gwarancja jest udzielana na okres dwunastu (12) miesięcy od dnia wydania Kupującemu Karty Gwarancyjnej.
 • Uprawnienia Kupującego z Gwarancji mogą być realizowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wady Produktu objętej Gwarancją, Kupujący jest zobowiązany do poinformowania o tym Gwaranta niezwłocznie, ale nie później niż w terminie siedmiu (7) dni od dnia stwierdzenia wady, za pomocą Formularza reklamacyjnego sporządzonego na piśmie (według wzoru Formularza reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 1 do OWG) bądź za pomocą Formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego Gwaranta pod adresem: hope-polska.pl.
 • Zgłoszenie wady musi zawierać:
 • nazwę Produktu, numer katalogowy, datę zakupu, numer faktury VAT lub innego dokumentu księgowego wystawionego w związku z zakupem Produktu;
 • markę, model i wersję samochodu, z którym użytkowany był dany Produkt;
 • termin ujawnienia wady;
 • opis wady.
  • W przypadku ujawnienia wady, Kupujący jest zobowiązany do podjęcia czynności mających na celu zapobieżenie powstaniu dalszych uszkodzeń Produktu, w tym do zaprzestania korzystania z Produktu.
  • W celu realizacji Gwarancji, Kupujący jest zobowiązany i odpowiedzialny za dostarczenie Produktu obarczonego wadą do siedziby Gwaranta. W wypadku, gdy zgłoszenie okaże się w pełni uzasadnione, koszty dostarczenia Produktu ponosi Gwarant, pod warunkiem, że Kupujący przedstawi dokumentację, potwierdzającą poniesienie kosztów oraz że koszty te są ekonomicznie uzasadnione.
  • Warunkiem uznania zgłoszenia gwarancyjnego za uzasadnione jest wystąpienie wady Produktu w trakcie okresu gwarancyjnego, określonego w pkt 4.1., oraz spełnienie pozostałych warunków opisanych w niniejszych OWG.
  • Jeśli zgłoszenie Kupującego okaże się uzasadnione, po dostarczeniu Produktu, Gwarant jest obowiązany, według własnego uznania, do usunięcia wady Produktu bądź do dostarczenia Kupującemu Produktu wolnego od wad.
  • Gwarant poinformuje Kupującego o wybranym sposobie usunięcia wady Produktu lub o braku podstaw do uwzględnienia zgłoszenia.
  • Gwarant wykona obowiązki gwarancyjne w terminie trzydziestu (30) dni od dnia dostarczenia mu przez Kupującego Produktu.
  • W wypadku, gdyby z przyczyn niezależnych od Gwaranta wykonanie obowiązków gwarancyjnych w terminie wskazanym w poprzednim pkt 5.8. okazało się niemożliwe, Gwarant wykona swoje obowiązki w najszybszym możliwym terminie, przy uwzględnieniu rodzaju wady, jej rozmiaru, aktualnych możliwości technicznych oraz realnych możliwości uzyskania części lub zamiennego Produktu od dostawców. Gwarant poinformuje Kupującego o opóźnieniu w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych i jego przyczynach.
  • Gwarant poinformuje Kupującego o zakończeniu czynności gwarancyjnych lub związanych z naprawą Produktu oraz dostarczy wolny od wad Produkt do Kupującego na własny koszt.
  • W przypadku dostarczenia Kupującemu nowego Produktu lub wykonaniu istotnych napraw Produktu przez Gwaranta, okres Gwarancji biegnie na nowo od momentu dostarczenia Kupującemu Produktu wolnego od wad. W wypadku dokonania przez Gwaranta mało istotnych napraw, okres Gwarancji podlega wydłużeniu
   o okres, w którym Kupujący nie miał możliwości korzystania z Produktu.
  • Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

6. Postanowienia końcowe:

 • Niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji wchodzą
  w życie z dniem 01.08.2018 r. i mają zastosowanie do transakcji zawieranych przez Gwaranta po tej dacie.
 • Sądem właściwym dla wszelkich spraw wynikających ze stosunków gwarancyjnych pomiędzy Gwarantem a Kupującym będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Gwaranta.
 • W sprawach nieuregulowanych przez niniejsze OWG mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 • Cesja praw Kupującego, wynikających z OWG może być dokonana wyłącznie za zgodą Gwaranta.
 • Jeżeli niektóre z postanowień OWG są nieważne, nieskuteczne lub wadliwe w inny sposób zostają one zastąpione z mocy niniejszego postanowienia ważnymi i niewadliwymi postanowieniami o treści i skutkach prawnych możliwie zbliżonych pod względem ekonomicznym i funkcjonalnym w stosunku do postanowień zastępowanych, a OWG pozostaje w mocy co do pozostałych postanowień.
TOP
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl